مزایای عضویت:

با کمک این سامانه امکان مشاهده نسخه‌های الکترونیکی ارسال شده و قابلیت جستجو بر اساس کد ملی بیمار، کد داروخانه و کد نظام‌پرشکی پزشکان فراهم می‌گردد. همچنین امکان نمایش گزارشات مدیریتی از نحوه مصرف دارو در بعد زمان و مکان و همچنین نحوه پوشش بیمه‌ها و میزان مصرف داروهای مختلف برای کاربران فراهم می‌گردد.

خدمات آتی:

در آینده‌ای نزدیک امکان ارائه انواع گزارشات از خطاهای احتمالی در ارسال نسخه و همچنین امکان تهیه فایل‌های NOS از نسخه‌های ارسال شده فراهم می‌گردد.

نحوه ورود به سامانه:

برای ورود به سامانه کافی است از نام کاربری و کلمه عبوری که در سامانه «صدور پروانه الکترونیکی داروخانه» تعریف شده است استفاده نمایید. پس از ورود، امکان جستجو در اسناد و مشاهده گزارشات مدیریتی فراهم می‌گردد.